СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...

Страница создана Софья Белоусова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ №202

     УВИДИМСЯ В
     СИДНЕЕ

26 КВІТНЯ -3 ТРАВНЯ 2020
      Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua              1
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Чи знали ви, що буквально через декілька років більш ніж половина
працюючих людей будуть самозайнятими? Це говорить дуже бага-
то про те, як змінюється світ і, зокрема, тенденції роботи та кар’єри.
Люди прагнуть гнучкості, балансу та емоційної повноти.

Справа в тому, що нині дедалі біль-  навколо. Кожен, хто має пристрас-
ше людей бажає отримати саме     не бажання ділитися здоров’ям та
ті можливості, що їх вже пропо-    благополуччям з іншими, тим са-
нує Форевер. Дедалі збільшується   мим покращуючи і власне життя,
кількість людей, чиї цінності спів-  зможе збудувати бізнес. Такі люди
падають з нашою місією, атож     можуть ставити власні цілі само-
я вважаю, що не було ще більш     стійно вирішувати, коли і скільки
слушного часу бути частиною Фо-    часу вони хочуть присвячувати їх
ревер.                досягненню. Це і є той самий ба-
                   ланс, якого люди прагнуть сьогод-
ЦЯ МОЖЛИВІСТЬ ЗАСНОВУЄТЬ-       ні, можливість, яка дозволяє лю-
СЯ НА ЧУДОВІЙ, ЧИСТІЙ КОН-      дям прокладати власний маршрут.
ЦЕПЦІЇ: ДІЛИТИСЯ УЛЮБЛЕНИ-      Знаючи, що ми завжди пропонува-
МИ ПРОДУКТАМИ З ЛЮДЬМИ        ли людям саме те життя, яке вони
НАВКОЛО.               і бажали побудувати, ми продов-
                   жуємо робити інвестиції та еволю-
Коли ми тільки-но починали діяль-   ціонувати для того, щоб залиша-
ність Форевер, багато людей бачи-   тися на передньому фланзі нашої
ли лише один шлях, а саме розбу-   індустрії, дбаючи про те, щоб мож-
дову життя для себе. Це означало   ливості, які ми пропонуємо, зали-
працювати 40 годин щотижня на     шалися не тільки частиною мину-
роботі, до якої не маєш жодно-    лого й сьогодення, а були дійсно
го почуття, для того, щоб досяг-   актуальними завжди.
ти чиєїсь версії успіху. Підприєм-  Я сподіваюся, ви усвідомлюєте, в
ці Форевер були першими, хто мав   які чудові часи ми живемо; в часи,
зовсім інше бачення. Вони бачили   коли так багато людей шукають
можливість, що дозволяла жити     можливість, яку вже пропонує Фо-
власним життям і досягати влас-    ревер. Завдяки 41-річному досвіду
ного успіху.             та перевіреній бізнес моделі, це –                Назавжди ваш,
Ця можливість засновується на чу-   можливість для майбутнього.                     Рекс Манн,
довій, чистій концепції: ділитися   Бажаю вам всім великих успіхів на        Голова правління директорів ФЛП
улюбленими продуктами з людьми    початку нового десятиріччя!

                   ДОРОГІ ДРУЗІ!
                   Рік 220-й розпочався і зовсім нещодавно    дову структури. Тільки такий баланс ство-
                   ми підбили підсумки 2019-го року на на-    рює всі передумови для побудови ста-
                   шому Дні Успіху 25 січня. Ще раз вітаємо   більного бізнесу, що зростає, а отже – для
                   всіх наших кваліфікантів!           зростання доходів.
                   Мене часто запитують, який саме рівень    Вже скоро вийде нова версія FLP360, про-
                   у Маркетинговому Плані є найважливі-     грамного продукту, що дасть активним
                   шим. Я завжди відповідаю, що це – Супер-   будівникам бізнесу просто з телефона от-
                   вайзер. Адже є декілька етапів у побудові   римувати всю необхідну інформацію про
                   бізнесу. Для ознайомлення із продукцією    свою структуру та динаміку розвитку біз-
                   Форевер варто закрити рівень Асистен-     несу. З’являються нові сторінки і розділи,
                   та Супервайзера і отримати можливість     а також можливості роботи з медіа бібліо-
                   спонсорувати інших. А якщо у вашій ко-    текою, зображеннями та інформацією про
                   манді буде принаймні 5 активних лю-      продукти, що, зокрема, спрощує роботу в
                   дей, то, скоріш за все, ви кваліфікуєте-   соціальних мережах. Чекаємо також на
                   ся на рівень Супервайзера. Після цього    появу нового релізу корпоративного веб
                   ви лише допомагатимете своїм існуючим     сайту, а також на можливість реєстрації
                   партнерам повторити свій шлях і шукати-    партнерів у новому інтернет магазині.
                   мете нових партнерів, зацікавлених в біз-   2020-й рік – рік наших нових передумов
                   несі.                     для зростання, для того, щоб бути здоро-
                   Для допомоги Підприємцям, що активно     вими, досягати нових рівнів, кваліфікува-
                   займаються продажами продукції 26 січня    тися на нові подорожі, дати Україні мож-
                   Компанія Форевер організувала тренінг,    ливість кваліфікуватися на програму
                   спрямований на розвиток роздрібних      Бонус Президента, що принесе ще біль-
                   продажів і роботу з клієнтами.        ше винагород і можливостей для реаліза-
                   Також багато хто з Підприємців Форе-     ції для наших Підприємців Форевер.
         Щиро ваш,      вер робить ставку на пошук нових бізнес
     Олексій Ємельянов,     партнерів, Дуже важливо, зокрема на по-    Бажаю всім нових результатів і доброго
 Генеральний директор ФЛПЮ      чатковому етапі, працювати водночас і з    здоров’я з компанією Форевер.
                   клієнтами, і з тими, хто націлений на побу-

 2                                   www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей              Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер
Форевер по общему объему за декабрь           по неменеджерскому объему за декабрь
1.  Деликатная Ирина                 1.     Деликатная Ирина
2.  Рябец Елена и Рымар Михаил            2.     Кислица Юрий
3.  Савлович Сергей                  3.     Тарусова Татьяна
4.  Кислица Юрий                   4.     Медве Гейза
5.  Кириченко Юрий                  5.     Михалева Елена
6.  Колодяжный Дмитрий                6.     Товт Габор
7.  Супрун Тарас и Наталья              7.     Харченко Юлия
8.  Назаровы Татьяна и Михаил             8.     Гоффман Мария
9.  Репетько Ирина                  9.     Кириченко Юрий
10.  Тарусова Татьяна                 10.    Гижа Ольга
11.  Гижа Ольга                    11.    Гринь Владимир
12.  Гоффман Мария                   12.    Арданова Ольга и Пипа Виктор
13.  Кобченко Ирина                  13.    Бронские Михаил и Анна
14.  Кислица Иван                   14.    Павленко Светлана
15.  Товт Габор                    15.    Климанская Елена
16.  Бронские Михаил и Анна              16.    Короткий Василий
17.  Медве Гейза                    17.    Паскаловы Петр и Светлана
18.  Крестинич Юрий и Олеся              18.    Рагимовы Мая и Вадим
19.  Матвиец Людмила и Игорь              19.    Тарусов Юрий
20.  Жировы Андрей и Валентина             20.    Назаровы Татьяна и Михаил
21.  Верхотуров Владимир                21.    Пастух Татьяна
22.  Климанская Елена                 22.    Степанов Кирилл
23.  Гайдашова Любовь                 23.    Гайдашова Любовь
24.  Михалева Елена                  24.    Черничко Виктория
25.  Перепелица Андрей                 25.    Баева Ольга и Сосюкало Богдан
26.  Харченко Юлия                   26.    Кобченко Ирина
27.  Рагимовы Мая и Вадим               27.    Колодяжный Дмитрий
28.  Грешко Юдита                   28.    Крестинич Юрий и Олеся
29.  Джур Оксана и Юрий                29.    Барта Мелинда
30.  Кархут Инна                    30.    Кархут Инна

                            РЕГІОНИ МІСЯЦЯ
                               За відсотками від загального об’єму товарообігу по Україні

          ЗМІСТ:
   03  Рейтинги
                                3
                                               1
   04  Вітання
   06  Звернення Грегга Манна
   07  Вітання учасників Програми Глобаль-      2
      ного Ралі Австралія, Сідней 2020
   19  Найкращі 30-ки за 2019 рік
   20  Сонцезахисний крем
   22  Трайпекі - пропозиція від Форевер                                3
   23  Заходи Лідерів

        Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                                 3
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Щиро вітаємо із новими досягненнями!
        СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР

                   Кислиця Юрій
                Спонсор: Делікатна Ірина
 Никогда человек не бывает более высоким, чем когда он склоняется, чтобы помочь ближнему. И вправду, для
того чтобы достичь настоящего успеха, нужно помогать окружающим: лишь возвышая других, можно возвысит-
ся самому…
Мы семейная пара, Кислица Юрий и Ольга, в бизнесе Форевер Ливинг Продакс 1 год и 6 месяцев. Нам очень по-
нравилась продукция компании, но еще лучше понравился бизнес. Мы частные предприниматели из г. Киева,
всегда рассматривали возможности получения дополнительного дохода, и компания FLP нам его предоставила.
Наш прямой Спонсор, Деликатная Ирина, познакомила нас с семьей, Кириченко Юрием и Татьяной. Почему-то
мы сразу им поверили и уже 1.5 года они – наши информационные спонсоры.
Однажды Юрий Александрович сказал такую фразу: ‘’сетевому бизнесу нельзя научить - ему можно только нау-
читься’’. И мы учимся у лучших. Мы попали в благополучную семью Форевер, где наши общие спонсоры – Атти-
ла и Котика Гидофалви. Мы обучаемся у этой семейной пары. И какая разница за сколько километров и в какой
стране они находятся.
Мы благодарим своих вышестоящих спонсоров за поддержку и веру в нас, для нас это очень важно. Мы восхи-
щаемся своей командой: Ребята Вы лучшие из лучших по одной простой причине: мы с вами уже семья!
Наши Менеджеры — это прекрасная семейная пара Тарусова Татьяна и Горбенко Александр. Они профессиона-
лы, им верят люди, за ними идет большая команда. Вы – наша гордость, мы многому учимся у Вас. Мы – коман-
да, мы - семья, и сейчас нас многие поймут, у кого дети еще не в бизнесе Форевер. Следующие наши Менеджеры,
семейная пара Кислица Иван и Ирина, они не только Менеджеры и лидеры – это наши дети, и мы гордимся ими.
Любим вас, новых вам достижений в FLP!
Всем нам (команде Форевер) успехов в таком простом и сильном бизнесе ФОРЕВЕР!!!
4                              www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Щиро вітаємо із новими досягненнями!
                 МЕНЕДЖЕРИ
                               Доброго ранку Форевер!
                                Ми сімейна пара, Кислиця Іван та Ірина, маємо двох чу-
                               дових діток. Проживаємо у місті Києві, приватні підприєм-
                               ці. З компанією Форевер нас познайомили наші спонсо-
                               ри, Старші менеджери Кислиця Юрій та Ольга, і, оскільки
                               вони наші батьки, ми одразу їм довірились і заключили до-
                               говір з компанією FLP. У бізнесі ми 8 місяців, з яких: 4 вив-
                               чали продукт, завдяки якому покращили здоров’я своєї
                               родини, а за наступні 4 - побудували рівень Менеджера.
                                Форевер для нас - це та компанія, яка дає багато мож-
                               ливостей і вчить правильно будувати свій бізнес. А найго-
                               ловнішим з того, що нас зацікавило, є це можливість бути
                               незалежними. Ще завдяки Форевер ми почали подорожу-
                               вати світом, познайомилися з новими хорошими людьми,
                               це наші спонсори і партнери.
                                І ми хочемо подякувати нашій верхній спонсорській лінії-
                               Кириченко Юрію і Тетяні. Вони завжди ішли на допомогу,
                               навчали, давали багато порад. А особливо велике дякуємо
                               – прямим спонсорам Кислиці Юрію і Ользі. Вони справж-
                               ні професіонали своєї роботи і весь шлях до менеджера,
                               вони правильно вели нас до поставленої цілі, підтримува-
                               ли, давали настанови.
                               Ще хочемо подякувати нашим партнерам Перепелицям
                               Андрію і Вікторії, Кучеренко Світлані, Музиченко Павлу,
                               Бараховій Валерії - вони справжні командні гравці, з яки-
          Кислиця Іван               ми ми будуємо бізнес FLP!
         Спонсор: Кислиця Юрій             Націльтесь на перемогу і не сумнівайтесь у своїх мож-
                               ливостях!

                АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

                Перепелиця Андрій         Вєрхотуров Володимир

                СУПЕРВАЙЗЕРИ

                         Савочкіна     Скрипак       Кучеренко
 Госик Марина*    Іванченко Ірина*                                  Гаврищук Тетяна
                         Світлана*     Світлана       Світлана

  Геревич Ігор

 * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер+» - їх Ви знайдете
на сайті компанії. Обов’язковою є умова виконання Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.

          Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                                5
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Щиро вітаємо із новими досягненнями!
         КЛУБ 4КК
    Красна Юлія                     Бейло Іван                 Холодов Сергій

     Чешейко                    Степанов Кирилл                Гайдук Олександр
   Сергій і Оксана

         4 КК – 6 місяців
  Перепелиця Андрій                  Гегедюш Іболя                Савочкіна Світлана

Прохання до нових супервайзерів і вище, до 15 числа кожного місяця, надсилати свої фотографії та статті-звернен-
ня для того, щоб ми могли їх відредагувати і розмістити в найближчому до події номері нашого Журналу.

ПРОГРАМА ЗАРОБЛЕНИХ СТИМУЛІВ 2 DRIVE 1 РІВЕНЬ

                        Делікатная Ірина
                                     ваші наміри чисті. Використовуйте продукти, діліться

СПРОЩУЙТЕ І ДОСЯГАЙТЕ                           ними, спонсоруйте інших, робіть 4КК та беріть участь у
                                     кожній стимулуючій програмі.
                                     Виконуючи прості дії та повторюючи ці дії, ви можете
НОВИХ УСПІХІВ У 2020-МУ РОЦІ!                       досягти своїх цілей і виростити збалансований бізнес.
                                     Заплануйте три або чотири зустрічі щотижня.
  Ще один рік стоїть перед нами, як                   Познайомте 10 нових людей з продуктами Форевер та
  нова глава, що чекає написання. І                   її можливостями. Виділіть годину чи дві для роз-
  хоча історія нашого минулого                     мірковування за перспективами, поспілкуйтеся зі
  продовжуватиме керувати нашими                    своєю командою або поділіться своїм досвідом у
  принципами та місією допомагати                    соціальних мережах.
  більшості людей жити краще, новий
  рік - це захоплююча пора мріяти                    Ця ідея спрощення - не просто те, що ми вимагаємо від
  більше і планувати своє майбутнє. Тут,                вас. Тут, у Хоум Офісі, ми докладаємо зусиль, щоб
  в Хоум Офісі, ми фокусуємося на                    допомогти вам створити бізнес на основі простоти. Ми
  відданості, простоті та пошуку                    почали зі спрощення формул нашого головного
  творчих шляхів, які дозволять вам                   продукту - Гелю Алоє Вера, видаливши консерванти і
  досягти своїх цілей.                         помістивши більше чистого алое в кожну пляшку.
                                     Наступна  наша   велика  ініціатива  - запуск
                                     вдосконаленого FLP360 у лютому. Ми позбулися
                                     деяких складних звітів та додали прості, ефективні
                                     способи зрозуміти свій бізнес та діяти так, як вам
  Цей новий рік - це також чудовий час, щоб задуматися         потрібно. Ми додали інструменти, які дозволяють легко
  над тим, як можна уникнути зайвих ускладнень та            ділитися своєю історією та улюбленими продуктами у
  зосередитися на тому, щоб повернутися до основ. Як          соціальних мережах. Сподіваюся, ви знайдете час,
  власникам бізнесу Форевер, спрощення вашого підходу          щоб вивчити всі чудові функції та скористатися цим
  допоможе встановити цілі на перспективу та              інструментом для спрощення та розширення свого
  зосередитись на тому, що є дійсно важливим. Така           бізнесу.
  модель побудови власного бізнесу - саме те, що мали на
  увазі Рекс і Рут, коли заснували Форевер за нашим           Але ми на цьому не зупиняємось. У потоці постійних
  кухонним столом понад чотири десятиліття тому. Це той         інновацій у нас з’являється багато захоплюючих
  тип можливостей, коли послідовність та драйв             проектів, і ми підходимо до кожного з них із відданістю
  означають більше, ніж досвід чи освіта. Можливість, що        простоті.
  побудована на чотирьох ключових елементах успіху:           У 2020-му році, я вважаю, що ми можемо зробити всі
                                     необхідні кроки для спрощення та створення сильнішої
  ЧИСТІ НАМІРИ.                             Forever. Ми чекаємо з нетерпінням на всі ті речі,, що
  ПОТУЖНІ ПРОДУКТИ.                           відбудуться у найближчі місяці, і я знаю, якщо ви будете
  СТАРАННА ПРАЦЯ.                            зосереджені на основах створення Бізнесу Форевер,
  ПРОСТІ ДІЇ.                              цей рік може стати для вас найкращим.

  Не бійтеся перезавантажити мозок у новому році і           Посміхайтеся!
  подивитися по-новому на елементи будівництва бізнесу.                                 Грегг Манн
  Ваша старанна праця не повинна бути складною, коли
                                                 Президент Форевер Лівінг Продактс

6                                     www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
ПРОГРАММА
ГЛОБАЛЬНОГО РАЛЛИ
«АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ 2020»
 Мы с огромным удовольствием хотим поздравить
 Предпринимателей Форевер, выполнивших программу
 Глобальное Ралли «Австралия, Сидней 2020»:

 1500 КК и более (до 2500 КК) за год:

Рябец Елена и            Гоффман Мария        Савлович Сергей
Рымар Михаил

Также мы с огромным удовольствием поздравляем Предпринимателей
Форевер, выполнивших программу Глобальное Ралли «Летим с нами в Сидней»:

  3 уровень:                    1 уровень:

  Кириченко Юрий                  Назаровы Татьяна и Михаил
  Медве Гейза                   Джур Оксана и Юрий
                          Тури Мария
                          Жировы Валентина и Андрей
 2 уровень:                    Кархут Инна
                          Матвиец Людмила и Игорь
 Гижа Ольга                    Бронские Михаил и Анна
 Супрун Тарас и Наталья              Колодяжный Дмитрий
 Товт Габор                    Солноки-Медве Ливия
 Тарусова Татьяна                 Деликатная Ирина
                          Кислица Юрий
                          Ревесне Беззег Шарольта и
                          Ревес Шандор
                          Иван Йожеф

      Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                7
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Наше путешествие с Форевер…
началось более 20 лет назад,  ся у самых лучших людей,      То, что мы увидели с Форевер
и с тех пор не прекращается…  возможность помогать лю-      и благодаря Форевер сде-
                дям и, конечно, возможность    лало нашу жизнь во много
Для меня Форевер – это     путешествовать по всему      раз богаче и счастливее.
моя жизнь, моя работа, моя   миру…               Мы с мужем очень много
защита, мое обеспечение,                     заработанных денег вложили
моя любовь, мои друзья,    Мы были в 57 странах мира, и    еще и в свои путешествия…
моя семья! И в этом мне    имели счастье прикоснуться     Это может понять толь-
очень повезло. Я всегда    к разным культурам, тра-      ко тот человек, кому пос-
благодарю родителей за     дициям, природе, разным      частливилось открыть мир и
то, что они подарили мне    людям, увидеть потрясающие     выбраться из рутины бытия…
жизнь и умение ценить все   картины, которые просто      Ежегодные поездки в Турцию
важное и прекрасное в этом   отнимают дар речи, а потом     или в Египет, поесть, попить
мире, моего мужа за то, что  заставляют рассказывать об     и поплавать я лично не очень
он не побоялся все бросить   этом годами…            воспринимаю… Хотя мы
и посвятить свою жизнь                      объездили с Мишей весь
Форевер, и моего самого    Мне очень жаль людей, ко-
                                 Египет, всю Турцию и там тоже
лучшего на свете спонсора   торые не имеют возможности
                                 есть целый мир за пределами
Рекса Манна за все, что он   путешествовать и видеть,
                                 территории отелей…
нам дал…            пробовать этот мир… Многие
                сегодня говорят – все можно    И еще об одной очень
Мы приобрели много мате-    увидеть в интернете… Это      ценной вещи для меня – это
риальных ценностей, работая  очень неправильно с моей      то, как Форевер поменял
на компанию, и это очень    точки зрения, человеку от     мое мировоззрение, когда
хорошо, но главное для меня  природы дано не только       я видела и общалась с
не это…            зрение, а еще слух, вкус,     основателем    Форевер
                осязание, и это далеко не     Рексом Манном, по счастью
Что главное – возможность   все… Ничто так не развивает    еще и нашим спонсором, мне
правильно   поддерживать   нас, как путешествия, наш ум,   всегда хотелось еще немного
здоровье свое и своих     наши знания, возможность      подтянутся, стать лучше,
близких, возможность заво-   понимать и принимать других    избавиться от мелочности,
дить самых классных дру-    людей, другие культуры и      от личных ненужных эмоций,
зей, возможность учить-    даже целые миры.          быть проще, быть терпимее,

8                          www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
быть добрее, помогать людям       «Если  вы  думаете,  что
и не над кем не возвышаться…      приключение опасно, попро-
Ценить каждого человека, как      буйте рутину. Она смертельна»
личность… Быть честным,         — Паоло Коэльо.
правильным и человечным, не
смотря на то, что Миллионер!!!     Сто раз готова подписаться под
                    этими словами, но приходя в
Те люди, которые сегодня при-      Форевер, вам придется многое
ходят в Форевер, просто не       оставить за бортом – страхи,
могут оценить всей силы, мощи      лень, зависть, жадность…
и красоты компании – самой
лучшей, самой порядочной и       На другой    чаше  весов  –
самой щедрой!              счастье!!!

Мне не приходится врать – все           Сапфировый менеджер Елена
это то, что я думаю и чувствую.           Рябец и Рымар Михаил.
Форевер – это очень здорово
и очень непросто, не бойтесь
пойти по этой дороге – она ведет
в правильном направлении!

                  «Не люди создают путешествия,
                  а путешествия создают людей»

                             Джон Стейнбек

       Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua              9
СИДНЕЕ УВИДИМСЯ В ЛЮТИЙ 2020 | ВИДАННЯ 202 - Forever Living Products ...
Щиро вітаємо всіх ділових
     партнерів Forever!
 1500 КК? Це таке магічне     обрали надзвичайно красиве      поїздок.
 число, про яке ще кілька років  місце. У всіх деталях зустрічі
 тому ми думали, що для нас    відчувалося, що вони хотіли      Це підготовка майбутніх лі-
 воно недосяжне. Наш спонсор,   забезпечити     рівносильне    дерів, де незалежно від
 Галне Б.Ж., завжди казала нам,  Далласу за красою місце        фінансових інтересів ТОП-
 що умови Глобал Ралі досяжні, і  проведення зустрічі для тих,     керівники  передають  нам
 ми теж можемо прийти до нього,  хто брав участь у Глобал Ралі -    свої знання. Для нас вже не
 але для цього необхідно бути   і це їм вдалося в повній мірі! На   існує такої опції, через яку
 витривалим, цілеспрямованим    цьому заході ми знову і знову     ми б не взяли участі у такій
 і багато працювати.        відчували значимість кожного     фантастичній події. Постійно
                  речення і слова, - адже їх      працюємо над тим, щоб не
 «Все здається неможливим,     виголошували    найуспішніші    тільки ми, а й інші члени
 поки ти його не досягнеш» Ми   Підприємці компанії.         нашої команди досягли цього
 вірили в те, що у всіх нас є                      високого рівня у бізнесі.
 здатність зробити щось чудове   Для нас це було справжнім,
 в своєму житті.          ламаючим кордони заходом,       Скоро, після зробленого вели-
                  який всі упередження, які у нас    чезного обсягу робіт ми виру-
 У 2018 році у нас трапився    були в зв’язку з самими собою     шимо відпочивати у нову чудо-
 прорив. Вперше в житті ми     і з нашим бізнесом, а також які    ву подорож, оскільки у 2020
 змогли взяти участь в Глобал   гальмували наш подальший       році компанія Forever знову
 Ралі, що проходило в Америці,   розвиток.   Адже   зовсім    прийме нас в незвичайному
 в місті Даллас. Для нас дуже   байдуже, де ти народився, з      місці. Ми поїдемо до Сіднею,
 сильним враженням було те,    якої «глибини» ти піднявся і     до Австралії. Ми вже дуже
 коли нам передали наші чеки    звідки ти прийшов, - цей бізнес    чекаємо на цей день.
 Chairman’s Bonus у місці, де   дасть тобі можливість стати
 проходили зйомки серіалу     ким завгодно, досягти все, що     Ми переконані, що можливо
 «Даллас», на Southfork Ranch.   завгодно у житті. Для цього      змінити своє життя усім
 Починаючи з цього моменту     потрібен лише ти сам і твої мрії.   тим, що може нам всім
 нас було вже не зупинити                        дати компанія Forever -
 - ми отримали враження,      За свою роботу ти будеш        по-людськи, морально і
 мотивації та знання, з якими   винагороджений безмежною       матеріально! Ми дуже вдячні!
 у 2019 році завдяки 1500CC    любов’ю і повагою.          Не пропустіть цю можливість,
 ми виконали кваліфікацію на                       будьте хоробрими та стійкими!
 Глобальне Ралі у Стокгольмі.   З року в рік ти стаєш багатшим
 Тоді ми знову мали можливість   такими   враженнями,   що         З любовю, Гоффман Марія
 відчути  великодушність  і  будеш   відчувати   майже             і Шовгай Олександр
 щедрість компанії Forever,    непереборну тягу знову і знову
 адже після Далласа вони знову   бути учасником цих спільних

10                             www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua  11
Я бесконечно благодарен...

 Рексу Манну и его команде И кроме денег компания      Я могу быть хорошим при-
 за создание и развитие ком-обеспечила меня лучшим      мером для своих детей!
 пании ФОРЕВЕР!       здоровьем, благодаря неве-    Я могу помогать другим лю-
 Я аплодирую этим людям за роятной продукции. А так-    дям улучшать их жизнь!
 создание возможности для  же огромным количеством
 всех людей!        путешествий. С компанией     А еще ФОРЕВЕР избавила
 Они создали простые ус-  я был в удивительных путе-    меня от переживаний о бу-
 ловия и дали шанс каждо-  шествиях в таких странах о    дущем, я уверен в завтраш-
 му человеку наладить свою которых и не мечтал: Синга-   нем дне!
 жизнь!           пур, Тайланд, Гонконг, Ма-    Надежность и стабильность
              као, ОАЭ, ЮАР, Австралия,    компании дают мне возмож-
 Я присоединился к компа- США, Англия, Австрия, Вен-     ность строить планы на мою
 нии 9 лет назад из матери- грия, Турция, Италия, Чер-    жизнь!
 альных соображений, был ногория, Испания, и др.
 в долгах, кредитах и очень                 Я благодарен ФОРЕВЕР за
 нуждался в деньгах.    Я счастлив строить свою     мою новую жизнь!
 Ровно через 1 год компания жизнь с ФОРЕВЕР и на прин-
 выплачивала мне более   ципах ФОРЕВЕР.            С любовью, Сергей Савлович.
 10 000 долл. ежемесячно. ФОРЕВЕР дал мне уваже-                  Спасибо!
 Это позволило решить мно- ние, я нашел возможность
 го болезненных проблем.  выражать себя.

12                       www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua  13
Старший Менеджер
   Галне Бочар Жужжана

     Я в четвёртый раз получила квалификацию eagle
     менеджера, но каждая встреча игл менеджеров - это
     исполнение мечты. Мечты, потому что это такая награда
     за проделанную работу, о которой в реальной жизни даже
     мечтать не смеем. Мечта, потому, что тут становится
     реальным, когда Любой человек, в любой точке мира,
     независимо от своего происхождения, образования,
     может достичь, что хочет в компании forever.
     Мечта потому, что лидеры компании с таким чувством
     долга, с любовью и преданностью работают, и обращаются
     с нами, дистрибьюторами, от которого я до сих пор
     удивляюсь.
     У нас, в Форевере руководители не требуют, а заслужи-
     вают любовь и уважение.
     Я благодарна Рексу, что он создал такую компанию,
     маленький мир, где есть возможность для того, чтобы я
     помогла другим, стала лучшим человеком.

                         Галне Бочар Жужжана

14            www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Менеджер
           Гоффман Мария

Приветствуем с любовью всех наших парт-       Для нас не вопрос, почему именно ежегодная
неров Форевер!                    встреча Игл Менеджеров - одна из тех
Мы недавно только вернулись с третьей        мотивационных программ, в которой мы уже
встречи Игл, которую компания, к нашей        участвуем третий год. Ведь мы, благодаря
радости, провела в Таиланде.             им, имеем возможность посетить те края, о
Представь себе, что попадаешь в такую        которых только мечтали. Обучение помогает
экзотичную местность, которая скрывает        нам дальше развивать наш бизнес, и
тысячелетние тайны. После того, как         полученные знания мы можем использовать
освоишься с этим древним окружением—         для воплощения своих планов и помогать
будь готов обучиться тому, как следует        воплотить их и другим.
построить прочный бизнес в Форевер,         Не упусти и ты эту возможность – построить
причем учить будут этому лучшие из лучших.      лучшую жизнь!
Ты сможешь быть в обществе тех партнеров       Поставь цель и упорно добивайся ее – быть
Форевер, у кого самые быстрорастущие в        в следующем году среди участников встречи
мире сети. Благодаря руководству Форевер       Игл Менеджеров!
и ведущим партнерам, сможешь участвовать       Желаем всем успехов в наступившем 2020
в различных необычных тренингах, а от        году!
президента компании Грега – поучиться
мудрости и заглянуть за кулисы компании.              С любовью, Гоффман Мария
Все это поможет тебе действительно реа-                  и Шовгай Олександр
лизовать свои возможности.

       Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                     15
Менеджер
                      Медве Гейза

Прийміть мої щирі привітання! Мене звати    менеджера - шукати щодня щось, що вивело
Медве Гейза із Закарпаття. З великою радістю  нас із нашої зони комфорту. У своєму
напишу ці слова, тому що заради компанії    виступі Грегг Манн представив свою сім’ю,
Форевер та нашої команди ми у 2019 році двічі  розповів про власне життя та дозволив нам
брали участь на «Eagle Rally». Форевер знову  сфотографуватися з ним. На курсі членів
привезла нас у казкове місце – у Паттайя, де  «GLT» ми чули про три ключі до успіху, а саме:
отримали максимальний комфорт та чудовий    1.  бути послідовним
відпочинок за річну працю.           2.  віддати себе
Найбільші, наймотивованіші лідери у світі    3.  мати свої цілі
провели нам курси, щоб і таким чином      А найбільший ключ у Форевер - це старанна
допомогти в нашій роботі. Неймовірно      праця. Дізналися про те, як важливо належати
було зайти в актовий зал та зустрітися з    до клубу «4КК», що це становить основу
кваліфікованими людьми 160 країн. Ми      всього. А також допомогли краще зрозуміти
відчували, що всім одночасно б’є серце і    інших, отримали поради, як розпочати роботу
належимо до великої спільної родини. Гері    з нашими новими працівниками.
Шрів зазначив, що багатомільйонна розробка   Важко висловити думки, любові та пошани, що
- це новий Гель Алое Вера, що через 6 годин   ми отримали за свою працю: чарівний готель,
після того, як листок був зібраний, вже     казковий пляж, смачні страви, корисні лекції
знаходиться в коробці.             та фантастичні екскурсії. Ми дуже вдячні за
Він показав і сказав, що щодня роблять     ці переживання! І щодо моєї поради, як ви
тисячі випробувань, і на новому обладнанні   можете стати Ігл Менеджерами?
виробляють 200 000 продуктів на день.      -Не дивіться на те, хто що досяг чи що ні.
Ми бачили демонстрацію нового продукту     Зосередьтеся на тому, що ви хочете досягти, і
«Ivision», який може захистити наші очі від   думайте про це кожен день. Знайдіть потрібних
шкідливого синього світла. Ми дізналися про   людей, з якими можете співпрацювати. Дійсно
те, як оцифрувати наш бізнес, повідомили    мотивований лідер той, за яким слідують
про новий інтернет-магазин і новий додаток   люди, хочуть долучатися до нього! Будьте
«ФЛП360», який допомагає зробити бізнес     тим, кого ви хочете наслідувати, будьте
більш прозорим, працювати за власними      прикладом і спочатку працюйте, а потім
стратегіями.                  вимагайте старанність від соєї команди!
Порада   Філіпа  Ріттера,  діамантового  З величезною повагою: Медве Гейза

16                          www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Менеджер
              Товт Габор

Поездка в Таиланд стала моим вторым         необычной стране, в которую, возможно,
счастливым опытом путешествий с FLP.         сам бы никогда не попал. Что еще
В прошлом году в рамках программы Игл        больше радует – компания очень удачно
Менеджер мне с командой посчастливилось       продумывает формат таких путешествий,
побывать в Америке, в «сердце» компании       во время которых мы можем, помимо
Форевер, где мы даже познакомились с         отдыха, общаться с успешными лидерами
Рексом Маном. Тогда, вдохновившись воз-       и учиться у них. Как результат: я вернулся
можностями программы, не задумываясь         домой с новыми силами и отдохнувший,
квалифицировался на Игл Менеджер второй       но, вместе с тем, замотивированный, с
раз, поставив себе за цель увидеть Таиланд.     четким пониманием, чего хочу дальше, и как
И сегодня я необычайно рад, что все удалось!     этого добиться. Теперь планирую успешно
Путешествие в Таиланд было одновременно       воплощать полученные знания на практике.
и отдыхом, и периодом ежедневной мо-         Тем,  кто  только  раздумывает   над
тивации, и временем новых знаний и          квалификацией, да и вообще всем, кто
открытий. Во время поездки мы каждый         хочет успешно строить бизнес с Форевер,
день открывали для себя эту потрясающе        хочу пожелать и посоветовать только одно
красивую   экзотическую   страну.  А     – действуйте! Не бойтесь, не топчитесь на
параллельно с отдыхом на мероприятиях        одном каком-то этапе, не пренебрегайте
узнавали последние новости компании,         полученными   на  тренингах  знаниями.
планы и стратегические задумки. На бизнес-      Работайте и используйте эти знания в работе!
встречах топ-лидеры рассказывали нам о        Мечтайте, стройте планы, визуализируйте
своих методиках и техниках работы, которые      желаемое и – действуйте! И пускай все наши
позволяют эффективней организовывать и        мечты в наступившем году сбываются!
успешнее вести работу.
Благодаря Форевер я побывал в прекрасной                       Товт Габор

       Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                      17
Старший Менеджер
                    Паткош Эдина Анна

Здравствуйте , дорогие друзья в Форевер !   Быть Игл Менеджером - означает ставить
                       цели, серьёзно работать и получать
Вот и недавно закончилась самая знаменитая  результат. Сидя в комфортной зоне, не
Стимулирующая Программа - «Игл Менед-     станет никто Иглом!
жер Ретрит 2019», которая произошла в     Но все-таки для меня в этих путешествиях
невероятном месте, в Паттае , Тайланд.    самое любимое - это обучение. Мы могли
Программу «Игл Менеджера» я четвертый     учиться у Бриллианта из Дании, Ким
раз выполнила, как Старший Менеджер.     Медсена. Он для меня является большим
Я очень горжусь тем фактом, что в этом    Примером. Я уверена, что ежедневная,
году вместе со мной из моей группы ещё    фокусированная работа дает свой результат
трое квалифицировались, а именно Игл     и что его достижения является моим
Старшие Менеджера: Галне Бочар Жужанна    будущем. Но самый величайший опыт дала
и Гоффманн Мария а также Игл Менеджер:    мне Бриллиантовый Менеджер из Дубая!
Медве Гейза и Солноки Медве Ливия .      Вышла на сцену, одетая полностью в чадре,
Спасибо им за серьезную работу! Они тоже   только глаза видели. И вот, она может
поняли, что для роста и развития своего    привлечь людей только своим взглядом
бизнеса необходима эта Программа, потому-   и голосом! Её видите на фотографии!
что с помощью нее Предприниматели       Как смогла она построить за 5 лет такой
Форевер могут быстрее развивать свой     величайший бизнес? Я думаю , у неё сильная
бизнес, итак зарабатывать больше денег и,   вера в Форевер и в себя, также очень любит
самое главное, что станут Примером для    помогать людям построить лучшую жизнь!
своей команды!                Вы готовы к изменениям?
Я очень благодарна и Форевер, что она     Игл программой вы можете стабилизировать
научила нас стать Путешественниками , а не  свой бизнес и жить такой жизнью, какой вы
туристами. С помощью этих квалификаций    заслуживали!
мы можем увидить и посетить такие места ,   Давайте, вы тоже сохраняйте нацеленность
о которых только мечтать могли!        на результаты и вы можете присоединиться
Кто уже хотя-бы когда-то путешествовал    к Иглам высокого полёта в 2020 году!
с Форевер, знает какое удовольствие дает   Будьте Иглами, путешествуйте с нами - ведь
быть вместе с 3000 единомышленниками, как   мир очень красивый!
прекрасно чувствовать себя с улыбающими-   В этом году нас ждут Багамы!
ся людьми, которые из разных стран, говорят
на разных языках - но их связывает сила                    Паткош Едина Анна
Форевер – сила любвьи!

18                         www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Рейтинги
     лучшие 30-ки за год
Лучшая 30-ка предпринимателей           Лучшая 30-ка предпринимателей
 Форевер по общему объему за            Форевер по неменеджерскому
      2019 Год                   Объему за 2019 год

1.  Рябец Елена и Рымар Михаил         1.  Гоффман Мария
2.  Гоффман Мария               2.  Медве Гейза
3.  Савлович Сергей              3.  Кириченко Юрий
4.  Кириченко Юрий               4.  Товт Габор
5.  Репетько Ирина               5.  Тарусова Татьяна
6.  Медве Гейза                6.  Тури Мария
7.  Назаровы Татьяна и Михаил         7.  Гижа Ольга
8.  Гижа Ольга                 8.  Кислица Юрий
9.  Товт Габор                 9.  Бронские Михаил и Анна
10.  Тарусова Татьяна              10.  Деликатная Ирина
11.  Супрун Тарас и Наталья           11.  Харченко Юлия
12.  Кислица Юрий                12.  Паскаловы Светлана и Петр
13.  Деликатная Ирина              13.  Гайдашова Любовь
14.  Гайдашова Любовь              14.  Павленко Светлана
15.  Бронские Михаил и Анна           15.  Борисова Татьяна
16.  Жировы Андрей и Валентина         16.  Короткий Василий
17.  Тури Мария                 17.  Черничко Виктория
18.  Матвиец Людмила и Игорь          18.  Климанская Елена
19.  Крестинич Юрий и Олеся           19.  Михалева Елена
20.  Колодяжный Дмитрий             20.  Солноки-Медве Ливия
21.  Кархут Инна                21.  Савлович Сергей
22.  Джур Оксана и Юрий             22.  Сосюкало Богдан и Баева Ольга
23.  Грешко Юдита                23.  Давид Виктория
24.  Кобченко Ирина               24.  Гринь Владимир
25.  Ивановы Игорь и Марина           25.  Арданова Ольга и Пипа Виктор
26.  Климанская Елена              26.  Кархут Инна
27.  Гринь Владимир               27.  Назаровы Татьяна и Михаил
28.  Чада Йосип и Ормош Рената         28.  Перчи Гизелла
29.  Михалева Елена               29.  Зюбровская Людмила
30.  Солноки-Медве Ливия            30.  Горикины Елена и Вадим

     Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua                  19
СМЕЛО КУПАЙТЕСЬ В
 ЛУЧАХ ЛЕТНЕГО СОЛНЦА!
 Если у вас есть Алоэ
 Солнцезащитный Крем
 Когда солнце сияет, а пляж - зовет, вы
 непременно хотите. чтобы вся ваша семья была
 надежно и надолго защищена солнцезащитным
 кремом длительного действия. Не важно,
 взбираетесь ли вы на горную вершину, или
 вышли на прогулку в ближайший парк - главное
 быть уверенными, что ваша кожа защищена от
 вредных лучей солнечного спектра.

 При нахождении на солнце, вам требуется
 гораздо больше, чем просто защита от его лучей.
 Солнце может обжечь вашу кожу, а высокая
 температура - иссушить ее, полностью лишив
 влаги. Вот почему мы создали солнцезащитный
 крем, который не только защищает кожу, но и
 удерживает в ней влагу и не смывается водой на
 протяжении 80 минут.

 Форевер Алоэ Солнцезащитный Крем легко
 наносится, долго держится и защищает кожу
 всех членов вашей семьи с помощью
 эффективной смеси солнцезащитных элементов,
 чтобы вы могли впитывать в себя всю пользу
 солнечных лучей, не позволяя вредоносным
 лучам разрушать вашу кожу.

20                         www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Наука и природа объединились
для создания надежного барьера
против вредоносных лучей.
Лучи УФА несут 95% радиации, ко-    наноразмерных частиц, в отличии от
торая достигает Земли. Эти лучи    многих других солнцезащитных
проникают глубоко в кожу и играют   средств. Результат - несравненная
основную роль в процессах старе-    защита от солнца, более полная и
ния кожи и формирования морщин.    длительная.

Лучи УФВ более вредны для внеш-    Солнечные ожоги - не единственное, о
них слоев кожи и вызывают покрас-   чем следует беспокоиться во время
нение и солнечные ожоги. Воздей-    долгого пребывания на природе.
ствие этих лучей еще вредоноснее,   Воздействие солнца способно вызвать
если усилено большой высотой,     сухость кожи и значительную потерю
отражающими поверхностями,       ею влаги.
снегом и льдом, в результате чего
нанесенный вред может удвоиться.
Алоэ Солнцезащитный Крем обес-     Чистый гель Алоэ вера с
печивает защиту широкого спектра,   собственных плантаций
ограждая вас как от УФА, итак и от
УФВ лучей.               Форевер питает кожу,
                    удерживает в ней влагу и
Эффективная смесь натурального     успокаивает ее, чтобы кожа
ненаноизированного оксида цинка и
двух других солнцезащитных
                    оставалась увлажненной и
веществ - вот залог удивительной    гладкой.
эффективности Алоэ Солнцезащит-
ного Крема.              Мы вывели свойство успокаивать кожу
                    на новый уровень благодаря витамину
Алоэ Солнцезащитный Крем не      Е, который борется с вредоносным
только защищает кожу от ультра-    воздействием свободных радикалов,
фиолетового излучения, но и делает   смягчая кожу и проникая вглубь для
это без использования         лучшего ее увлажнения.

Эффективная защита для
всей вашей семьи
Форевер Алоэ Солнцезащитный      Получите максимальный эффект при
Крем - эффективное, долговремен-    регулярном использовании и обильном
ное и безопасное солнцеза-щитное    нанесении его перед длительным
средство, подходящее для любых     пребыванием на солнце. Отправитесь
возрастов . Это средство разносто-   ли вы на пляж, или будете готовить
роннего действия - достаточно неж-   шашлыки на природе, - смело впиты-
ное для использования всеми      вайте в себя пользу солнечных лучей,
членами семьи и достаточно силь-    будучи уверенными, что Алоэ Солнце-
ное, чтобы защитить их кожу от     защитный Крем надежно защищает вас
вредоносного ультрафиолетового     и всех, кто вам дороги.
излучения.

        Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua             21
ВСТРЕЧАЙТЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
        ОТ КОМПАНИИ ФОРЕВЕР!
        Еще больше пользы для вашего бизнеса!
Данное предложение будет особенно приятно для Предпринимателей Форевер, активно строящих бизнес:

Только в упаковке трайпэк всеми любимые напитки с Алоэ вера содержат еще больше… Кредитных Коробок!
Каждый набор из трех бутылок еще быстрее приближает вас к намеченной цели: новому уровню в
маркетинговом плане, квалификацию на мотивационную программу или дополнительным бонусам!

          На ваш выбор трайпэки:

Форевер Гель     Алоэ с Персиком  Форевер Свобода    Ягодный Нектар        Форевер Гель Алоэ
Алоэ Вера       х 3 - 0,350КК   х 3 - 0,436КК     х 3 - 0,320КК        Вера + Алоэ с Пер-
х 3 - 0,320КК                                        сиком + Ягодный
                                               Нектар - 0,330КК

Гель Алоэ Вера
                            Сок Алоэ с Персиком
Гель Алоэ Вера – ценнейший напиток из стабилизиро-
ванного геля Алоэ вера, который фактически иденти-   Сок Алоэ с Персиком - прекрасный напиток на осно-
чен мякоти свежесрезанного листа алоэ. В нем содер-  ве натурального стабилизированного геля Алоэ Вера с
жится более 75 питательных веществ и 200 активных   нежным вкусом персика. Он содержит мякоть из вну-
компонентов, включая 20 минералов, 18 аминокислот   тренней части листа Алоэ Вера и концентрат сока пер-
и 12 витаминов.                    сика.
Гель Алоэ Вера очищает, питает и защищает наш орга-  Добавление сока персика обогатило напиток допол-
низм, работая вместе с нашим «внутренним доктором»   нительным количеством калия и каротиноидами, кото-
– иммунной системой, восполняя недостаток необхо-   рые являются ценными антиоксидантами, источником
димых питательных веществ. Он работает на клеточ-   витамина А и необходимы для поддержания иммунной
ном уровне, очищая и питая каждую клетку нашего ор-  системы, сердечной деятельности и зрения. Этот на-
ганизма, тем самым улучшая его работу на клеточном   питок, без сомнения, придется по душе всем членам
уровне.                        Вашей семьи.
Гель Алоэ Вера нормализирует работу желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает усваиваемость питательных   Сок Свобода
веществ, ускоряет выведение шлаков и продуктов об-
мена из организма, укрепляет иммунитет.        Компания Форевер предлагает Вам уникальный про-
                            дукт для профилактики и восстановления правильной
Алоэ Ягодный Нектар                  работы опорнодвигательного аппарата - Форевер Сво-
                            бода!
Как и любой из продуктов компании, Алоэ Ягодный Не-  Форевер Свобода - это уникальная формула, созданная
ктар уникален по своим свойствам и составу. Он со-   для здоровья Ваших суставов. В этом соке компания
держит в себе множество витаминов, микроэлементов,   Форевер соединила Гель Алоэ Вера с двумя необхо-
ферментов и аминокислот, так необходимых современ-   димыми для опорнодвигательного аппарата элемента-
ному человеку.                     ми – глюкозамин сульфатом и хондроитин сульфатом,
Исключительные питательные свойства сока Алоэ обо-   которые сохраняют Ваши суставы здоровыми и под-
гащены яблоком и клюквенным соком, являющимися     вижными. Кроме того, в состав добавлены витамин С и
источником калия, антиоксидантов, пектина, а также   МСМ (основной источник биодоступной серы), необхо-
витаминов А и С. При регулярном употребление Алоэ   димые организму для поддержания здоровья соедини-
Ягодного Нектара, Вам не грозят ни образование тром-  тельных тканей и суставов.
бов в сосудах, ни варикозное расширение вен, а также
проблемы со стороны ЖКТ. Вы защитите клетки Вашей
кожи от воздействия неблагоприятной экологии и смо-
жете не бояться сезонных простудных заболеваний.

22                             www.foreverliving.com.ua Лютий 2020
Мероприятия Лидеров
  ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС!

В первые же послепраздничные     ли о поездке на Саммит в Пат-
дни в Ужгородском региона (г.    тайю. На обоих мероприятиях с
Берегово) прошли сразу два      рассказом о тенденциях и пер-
мероприятия, организованные     спективах развития ФЛПЮ вы-
лидерами бизнеса Форевер.      ступил Генеральный Директов
Первый – День Алоэ, иниции-     украинской компании Алексей
рованный Старшими Менедже-      Емельянов.
рами Жужанной Галне Бачар,      Подобные мероприятия про-
Марией Гоффман и их партне-     водятся лидерами бизнеса со-
рами. Второе мероприятие ор-     вместно с компанией ФЛП в
ганизовали Старший Менеджер     Украине (и не только). Главная
Едина Анна Паткош, Менедже-     их цель – поделиться новостя-
ры Медве и Ливия Гейзе, Товт     ми нашего бизнеса, послушать
Габор, Мария Тури и их партне-    выступления и советы успеш-
ры в рамках Академии Форевер     ных, помочь новичкам. В то же
(также в формате Дня Алоэ).     время легкая, почти семейная
Разговор шел о продукции,      атмосфера сплачивает команду
способах успешного развития     и стимулирует ее на плодотвор-
бизнеса и о продукции компа-     ную работу.
нии. Игл Менеджеры рассказа-

       Лютий 2020  www.foreverliving.com.ua          23
Вы также можете почитать